Quyết định của Thủ tướng Chính phủ việc kiện toàn ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục

Ngày 17/3/2017 Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định về việt kiện toàn Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021. Toàn văn quyết định như sau

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021 (sau đây gọi tắt là Ủy ban) gồm các thành viên có chức danh sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban: Thủ tướng Chính phủ.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban: Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Các Ủy viên Thường trực:

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Các Ủy viên:

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;

- Lãnh đạo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam;

- Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

5. Tổng Thư ký Ủy ban: Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Điều 2. Phê duyệt thành viên Ủy ban có tên trong danh sách kèm theo.

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NHIỆM KỲ 2016 - 2021

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ: Chủ tịch Ủy ban

2. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ: Phó Chủ tịch Ủy ban

3. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên Thường trực

4. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Ủy viên Thường trực

5.Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội: Ủy viên

6.Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Ủy viên

7.Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Ủy viên

8.Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Ủy viên

9.Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ: Ủy viên

10.Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Ủy viên

11.Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ủy viên

12.Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ủy viên

13.Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Ủy viên

14.Ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Ủy viên

15.Ông Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam: Ủy viên

16.Ông Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế: Ủy viên

17.Ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia Thanh phố Hồ Chí Minh: Ủy viên

18.Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội: Ủy viên

19.Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: Ủy viên

20.Ông Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam: Ủy viên

21.Ông Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam: Ủy viên

22.Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Tổng Thư ký


KHOA KIẾN TRÚC

Văn phòng Khoa: P.401C - 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 028. 38371437 – 028. 39207181Fax: 028. 38369716

Email: k.kientruc@vanlanguni.edu.vn